• Shur-i-ken Sushi Roll, Featured Sushi Roll of the Week
  • Shiso Hot Sushi Roll
  • Rising Sun Sushi Roll, Featured sushi roll of the week