• Shiso Hot Sushi Roll
  • Eighty8 Asian Bistro Specialty Sushi Rolls, Cary NC
  • Specialty Sushi Rolls, Eighty8 Bistro, Cary NC
  • Eighty8's Specialty Sushi Roll of the Week, Cary NC
  • Eighty8 Asian Bistro Specialty Roll of the Week
  • Specailty Roll of the Week, Eighty8, Cary NC
  • Yin & Yang Sushi Roll, Specialty Roll of the Week
  • Tropical Bite Sushi Roll, Featured Sushi Roll of the Week
  • Kyuubi Sushi Roll, Featured Sushi Roll of the Week